ATO Hukuk Bürosu Mart 2017 Çalışma Raporu

ATO Hukuk Bürosu Mart 2017 Çalışma Raporu

2017 yılının Mart ayında hukuk büromuz tarafından; odamıza sözlü ya da yazılı başvuruda bulunan toplam 39 hekime, çeşitli konularda hukuki danışmanlık ve destek sunulmuş, sorunlarının çözümüne ya da bilgi istemlerine yönelik hukuki katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.

Mart ayı içerisinde, görevi başında şiddete maruz kalan 3 hekim, hukuki yardım talebiyle odamıza başvuruda bulunmuş ve hekimlere yönelik şiddete karşı hukuki destek ve mücadele çalışmamız kapsamında bu hekime gerekli hukuki yardım ve destek sunulmuştur. Aynı çalışma kapsamında odamız hukuk bürosu tarafından takip edilen ceza davalarından 2 davanın bu ay içinde gerçekleştirilen duruşmalarına girilmiş, gerekli adli işlemler gerçekleştirilmiştir.

Asbest maddesi barındıran Ankara Maltepe Havagazı Fabrikası'nın mevzuata ve usule aykırı yıkımı işlemi ve bu nedenle kamu sağlığı noktasında oluşan ağır zarar ve tehlikeye yönelik, odamız ile Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin birlikte gerçekleştirdiği çalışmalara hukuk büromuz tarafından katkı sağlanmış ve bu kapsamda öncelikle, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile odamız adına ortaklaşa, Ankara Büyükşehir Belediyesi aleyhine bir iptal davası açılmıştır. Ankara 7. İdare Mahkemesi'nde 2017/589 Esas no’su ile görülmeye başlanan bu davada yürütmenin durdurulması kararı da tesis edilmiş ve böylece yıkım engellenerek, kamu sağlığının korunması noktasında önemli bir başarı elde edilmiştir. Söz konusu yürütmenin durdurulması kararına davalı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan itiraz da yine bu ay içinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından ret edilmiştir. Devamında aynı süreçle ilgili, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile odamız adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ortaklaşa bir suç duyurusunda da bulunulmuş, bu başvurumuz üzerine savcılık makamı tarafından süreçle ilgili 2017/39452 no’lu bir adli soruşturma başlatılmıştır. Öte yandan yıkımın yol açtığı zararların tespitine yönelik olarak, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile odamız adına ortaklaşa bir tespit davası da açılmış ve bu davamız da, Ankara 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 2017/50 Esas nosu ile görülmeye başlanmıştır.

Ankara Maltepe Havagazı Fabrikası'nın mevzuata ve usule aykırı yıkım işlemine karşı gerçekleştirdiğimiz kamu yararına çabalarımızdan kaynaklı, Maltepe Pazarı Seyyar Satıcılar Dayanışma ve İşletme Kooperatifi tarafından odamız yönetim kurulu üyelerine yönelik bir tazminat davası açılmış; Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 2017/112 Esas no’su ile görülmeye başlanan bu davada mahkemeye yazılı savunmalar ve kanıtlar sunulmuştur.

Kamuda görev yapan hekimlerden Mart ayı içinde gelen başvurularda; uzmanlık eğitimi gördükleri eğitim ve araştırma hastanelerinde keyfi acil nöbeti uygulamalarına maruz bırakılan asistan hekimlerin başvuruları; haklarında idari ve/veya adli soruşturmalar açılan hekimlerin başvuruları ile; OHAL kapsamında haklarında ihraç veya açığa alma işlemi tesis edilen hekimlerin başvuruları ve yaşadıkları mağduriyetler, ağırlıktadır.

Kamuda görev yapan hekimlere kongre, konferans, workshop, seminer ve sempozyum gibi bilimsel/mesleki toplantılara katılmaları için verilecek izinlerin yıllık izinlerinden düşülmesi yolunda idare tarafından belirlenen hukuka aykırı usule dair önceki ay içinde gerçekleştirdiğimiz çabalarımız bu ay içinde sonuç vermiş, yazılı hukuki itirazlarımıza idare tarafından verilen yazılı yanıtta, anılan uygulama noktasında kısmi bir iyileşme tesis edildiği görülmüştür.

Özel hekimlik alanında ise, yine çok sayıda hekimin özel sağlık kuruluşları ile imzalayacakları iş sözleşmeleri, bu ay içinde de öncelikle hukuk büromuz tarafından incelenmiş ve hekimler lehine gerekli değişikliklerin ve iyileştirmelerin yapılması sağlanmıştır. Öte yandan özelde çalışan hekimlerin başta ücret alacağı olmak üzere çalışma yaşamına dair hak ve kazanımları konusunda karşılaştıkları sorunlara yönelik hukuki destek ve çözüm arayışında bulunulmuştur.

Mart ayı içerisinde, bir kez Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, bir kez de odamız mekanında gerçekleştirilen iki toplantıda yer alınarak, intörn hekimlere çeşitli konularda hukuki bilgilendirme sunumları yapılmıştır.

ATO HUKUK BÜROSU