Dr. Nevzat Eren Halk Sağlığı Sempozyumu Yapıldı

Dr. Nevzat Eren Halk Sağlığı Sempozyumu Yapıldı

Ankara Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu’nun düzenlediği Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumu 12 Mart 2016 Cumartesi günü Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Salonunda yapıldı.  Bu yıl on beşincisi düzenlenen sempozyumda “İnsani Krizler ve Kent Sağlığı” tüm yönleriyle ele alındı.

Eren ailesi adına Gönül Eren’in yaptığı konuşmanın ardından sempozyumun açılış konuşmasını yapan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Çetin Atasoy meslek hayatını halkına adamış değerli bir bilim insanı  ve halk sağlığı uzmanı olan Dr. Nevzat Eren’i diğer akademisyenlerden ayıran özelliğin akademik çalışmalar ile yaşamı bütünleştirebilmek olduğunu söyledi. Dr. Atasoy konuşmasında, akademik yozlaşmanın yaygınlaştığı, akademik unvanların layık olmayanlara bahşedildiği, akademik unvanların içinin boşaltıldığı günlerde Nevzat Eren’in sahip olduğu değerlere sahip çıkmanın, halktan yana akademisyenliği hatırlamanın önem kazandığına işaret etti. TTB ve tabip odalarının görevleri arasında hekim haklarını korumanın yanında iyi hekimlik değerlerini savunmak olduğunu söyleyen Dr. Atasoy,  hekim örgütünün silahların susması, savaşın bitmesi için mücadele ettiği günlerde “İnsani Krizler ve Kent Sağlığı” konusunu tartışmaya açmayı önemsediğini belirtti.  

Sempozyumun oturum başkanlığını TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan’ın  yaptığı ilk oturumunda Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Belek “Dünyada İnsani Krizler: Güncel Durum ve Nedenleri” başlıklı bir sunum yaptı.

İkili oturumlarda “İnsani Krizler Kent Yaşamını Nasıl Etkiler?” ve “İnsani Krizlerle Nasıl Başedilir?” konuları tartışıldı. Dr. Sonay Bayramoğlu insani krizlerin kent yaşamına etkilerini, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla irdeledi.  Bayramoğlu sunumunda, insani krizlerin ekonomik ve sosyal açıdan olumsuz etkilerini hafifletmenin yolunun, olağan kentsel yaşamdaki eşitsizliklerin azaltılması, kent yönetiminin insani  kriz  durumuna  hazır  olması  ve  toplumsal  aidiyetin pekiştirilmesi olabileceğini söyledi.

Dr. Kevser Vatansever de olağandışı durumların sağlığa etkileri, sığınmacıların gereksinimleri, karşılaştıkları zorluklar, sağlık sorunları, savaş ve diğer insani krizlerin bu savaşı yaşayan toplumun değer ve ahlaki yargılarına etkileri, insani krizlerde sağlık kurumlarına yönelik saldırılar ve insani krizlerde hekimlerin rolleri konularında bir sunum yaptı.  

Ankara Tabip Odası Hukuk Bürosundan Avukat Ender Büyükçulha “Kamusal Hukuki Sorumluklar Nelerdir”, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneğinden Polat Kızıldağ ise “Sivil İnsiyatiflerin Rol ve Sorumlulukları”nı “İnsani Krizlerle Nasıl Başedilir?” başlığı altında paylaştı.

“Deneyimlerimiz Var: Nasıl Mücadele?” başlıklı yuvarlak masa oturumunda insani krizler sırasında sivil toplum örgütlerinin sorumlulukları masaya yatırıldı. Oturumda, Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden Dr. Yusuf Kaya, “Yerel Yönetim Sorumluluğu”nu, Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Tacettin İnandı ve Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Ful Uğurhan “ Tabip Odası Sorumluluğu”nu,  TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı Emre Sevim “TMMOB Sorumluluğu”nu, UNFPA İnsani Yardım Biriminden Dr. Behire Özek “UNFPA İnsani Yardım Birimi Sorumluluğu”nu anlattı.

Katılımcıların soru ve önerileriyle katkıda bulundukları sempozyum, katılım belgelerinin verilmesiyle sona erdi.