29 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğini Kabul Etmiyoruz!

Basın Bülteni
14 Temmuz 2021

ANKARA TABİP ODASI HEKİMLERİN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEKTİR
 

29 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğini Kabul Etmiyoruz! 

Covid-19 pandemi süreci bize güçlü, kamusal ve bölge tabanlı birinci basamak sağlık hizmetlerinin gerekliliğini bir kez daha göstermiştir. Buna karşın 29 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile evrensel düzenlemeler ile korunan sağlık çalışanlarının ifade özgürlüğü ve iş güvenceleri kısıtlanmış ve özlük haklarında kayba uğratılmıştır.

İŞ GÜVENCESİNİ ORTADAN KALDIRAN MADDELER VE İHTAR PUANI CETVELİ KABUL EDİLEMEZ! 

Yönetmelikle birlikte görevi başında bulunduğu halde entegre sağlık hizmetlerinde mazeretli olup olmadığına bakılmaksızın beş nöbet görevini yerine getirmediğinin / getiremediğinin tespit edilmesi halinde sözleşme feshi uygulanacaktır. “Aile Hekimliği Uygulanacak İhtar Puanı Cetveli’nde yer alan fiillerden 5 ve daha fazla kez ihtar puanı verilmesi veya toplamda 150 ve üzerinde ihtar puanına ulaşılması halinde müdürlükçe komisyon oluşturularak değerlendirme yapılacaktır.” Ayrıca yeni yönetmelikle birlikte “Bir sözleşme dönemi içerisinde herhangi bir fiilin ikinci ve devam eden ihlallerinde, ihtar puanı iki kat olarak uygulanacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu da dahil olmak üzere hiç bir yasal düzenlemeye dayanmayan ihtar puanı cetveli tümüyle iptal edilmelidir.

 

YENİ GÖREVLER EKLENİYOR VE HAK KAYIPLARI YAŞANIYOR

Sağlık ortamının geldiği noktada aile sağlığı merkezi çalışanları; kışkırtılmış tanı, tedavi ve rapor talepleri ile boğuşmak da yüksek hasta sayıları nedeniyle koruyucu sağlık hizmetleri için hastalarına yeteri kadar vakit ayırmakta zorluk çekmektedir. Yönetmeliğe eklenen “Kayıtlı kişiler ile ilgili olarak, hipertansiyon, diyabet, kanser ve obezite gibi hastalıkların taranması, takibi ve takip sonucunda meydana gelen değişim oranları ile vaka yönetimine göre (0,90) ila (1,50) arasında belirlenecek olan tarama ve takip katsayısı ile ara puan çarpılmak suretiyle maaşa esas puan hesaplanır” maddesi ile sağlık çalışanlarına yeni görevler tanımlanmıştır. Aile Hekimliği birimlerinin sorumlu olduğu nüfus düşürülmeden aynı oranda da katsayılar arttırılmadan ağır iş yükü altında kronik hastalıkların takibinin hayata geçirilmesi mümkün değildir. Pandemi şartlarında özlük haklarında iyileşme bekleyen sağlık çalışanlarının aylık ücretlerinde % 10’ lara varan kesintiler yaşanacaktır. 

AİLE HEKİMLERİNİN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLANAMAZ! 

İhtar puan cetveline eklenen maddeye göre; “Kamu görevleri hakkında izinsiz olarak basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kurumlarına veya sosyal medya araçlarıyla bilgi veya demeç vermenin karşılığı 50 ceza puanı” olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 25. ve 26. maddeleriyle düşünce ve kanaat hürriyeti korunmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesi ifade özgürlüğünü düzenlemektedir: “Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamları tarafından müdahale edilmeksizin ve ulusal sınırlar dikkate alınmaksızın, görüş sahibi olma, bilgi ve düşünceleri edinme ve yayma özgürlüğünü içerir.

 

Pandemi sürecini bilimin ışığında ve şeffaf şekilde yönetmekten yoksun olan Sağlık Bakanlığı çareyi toplumu bilgilendirme ödev ve sorumluluklarını yerine getiren aile hekimlerini ihtar puanlarıyla korkutma yoluna gitmiştir. Dr. Emrah Kırımlı ’ya açılmış olan soruşturma bunun ilk örneğidir. Dr. Emrah Kırımlı yalnız değildir!

 

Ankara Tabip Odası olarak hekimlerin sesi olmaya devam edeceğimizi, Sağlık Bakanlığı’ nın aile sağlığı merkezlerinde görev yapan sağlık çalışanlarına karşı bu baskıcı ve dayatıcı tutumuna karşı mücadele edeceğimizi, yönetmeliğin iptali için hukuki ve her türlü demokratik mücadele yollarını sonuna dek kullanacağımızı kamuoyuna bildiririz.

 

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu