Asistan hekimlerin nöbet ücretleri ödensin

Basın Açıklaması

29 Nisan 2020

Asistan hekimlerin nöbet ücretleri ödensin

Asistan hekimler, üniversite ile eğitim ve araştırma hastanelerinde sağlık konusunda en önde mücadele etmektedirler. Yıllardan beri artan sorunlarımız, salgın sürecinde de kendini iyiden iyiye hissettirmiştir. Çalışma sürecinde yalnız bırakılan asistan hekimlerin salgın sürecinde de bu durumları devam etmiş ve birçok hastanede salgının tüm yükü asistan hekimlerin üzerine yüklenmiştir. Salgın süresince Covid-19 polikliniklerinde, servislerde ve yoğun bakım ünitelerinde çalışırlarken; kimi zaman kişisel koruyucu ekipmanlarına ulaşamamışlar, kimi zaman uzman desteğini alamadan çalışmışlardır.
Ankara Şehir Hastanesi’nde Covid-19 poliklinik, servis ve yoğun bakım ünitelerinde görev yapan asistan hekimler bir hafta boyunca her gün 12 saat mesai yaparken; diğer bir hafta bakanlığın belirlediği esnek çalışma koşulları gereğince idari izinli sayılmaktadır. Bu şekilde birer hafta arayla dönüşümlü çalışmaktadırlar.
Ankara Şehir Hastanesi’nde görev yapan ve gündemdeki Covid-19 hastalığının teşhis ve tedavisinde özveri ile görev alan asistan hekimlerimize, Mart ayı itibariyle nöbet ücreti ödemesi yapılmayacağının hastane başhekimliği tarafından şifaen iletildiğini kaygı ile öğrenmiş bulunmaktayız.
Başhekimlik, söz konusu keyfi tasarrufunun gerekçesi olarak, bakanlığın pandemi ile mücadele kapsamındaki bilinen talimatları doğrultusunda zaten hekimlere yüksek ödeme yapıldığını, öte yandan pandemi ile mücadele kapsamında yaşama geçirilen kısmi çalışmadan kaynaklı asistan hekimlerin çalışma saatlerinin toplamda aylık mesai saatini aşmadığını yani somut durumda fazla çalışmanın söz konusu olmadığını ifade etmektedir.
Öncelikle, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat tarafından düzenlenmiş ve sağlık çalışanları açısından da güvenceye alınmış bulunan fazla çalışma karşılığı ücret ödemesi, kesinlikle idari makamların takdirine bırakılmış bir husus değildir. Bizzat Anayasa’da emeğin karşılığı olarak tanımlanarak güvenceye alınmış olan bu hak (bkz. Anayasa m. 55), 657 Sayılı Yasanın emredici hükümleri ile idari makamlar için bir hukuki yükümlülük olarak öngörülmüştür. 657 Sayılı Yasanın 99’uncu maddesi haftalık çalışma süresini 40 saat olarak sınırlamış, 178’inci madde ise “günlük çalışma süresi”ni temel alarak, günlük çalışma süresini aşan çalışmalarda her sekiz saat için bir gün hesabı ile izin verilmesini, Ek 33’üncü madde ise ancak izin ile karşılanmayan her bir nöbet saati için nöbet ücreti ödenmesini, kesin olarak hükme bağlamıştır.
Mevcut durumda sağlık çalışanları nezdinde kısa süreli/esnek çalışma rejiminin uygulanıyor olması ve bu nedenle toplamda aylık çalışma süresinin aşılmadığı, dolayısıyla somut durumda fazla çalışmadan söz edilemeyeceği şeklindeki bir yorum ise, hukuka ve maddi olgulara uygun değildir. Çünkü öncelikle, söz konusu kısa süreli/esnek çalışma rejimi, olası bir fazla çalışmanın karşılığı olarak tanımlanan izin (nöbet izni) niteliğinde değildir. Sağlık çalışanları nezdinde yaşama geçirilen söz konusu kısa süreli/esnek çalışma rejimi, gündemdeki pandemi ile mücadelenin doğurduğu güncel gereklere göre tesis edilmiş, tamamen farklı kamusal ve bilimsel gereklerle ihtiyaç duyulmuş, ayrı/özgün bir çalışma rejimidir. Bu rejimin, şimdi fazla çalışma kavramının ve bu nedenle fazla çalışma ücretinin hesabına dayanak kılınması, mantık ve hukuk dışıdır.
Kaldı ki yasanın lafzı fazla çalışma ücreti hesabında “günlük çalışma süresi”ni temel almaktadır.
Bu uygulamaya sadece Ankara Şehir Hastanesinde değil, başka hastanelerde de geçileceğini duymuş bulunmaktayız. Pandemi sürecinde canla başla çalışan asistan hekimlerin böyle bir hak ihlali ile karşı karşıya kalmalarını ve maaşının önemli bir kısmı nöbet gelirinden oluşan asistan hekimlerin eline geçecek olan ücretin ciddi manada düşercek olmasını Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu, ATO Asistan ve Genç Uzman Hekimler Komisyonu ve TTB Asistan ve Genç Hekim Kolu olarak kabul edilebilir bulmuyoruz. Hastane Başhekimlerini, Asistan Hekimlerin hak ettikleri nöbet ücretlerini vermemeleri durumunda hukuki açısından suç işleyeceklerini, bu durumda tüm asistan hekimlerin yanında duracağımızı burada duyuruyoruz.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu

ATO Asistan ve Genç Uzman Hekimler Komisyonu

TTB Asistan ve Genç Hekim Kolu