Acil Nöbeti ve Uzmanlık Eğitimi Zorlamalarına Hak Kayıplarına Boyun Eğmeyeceğiz!

ANKARA TABİP ODASI

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

16 Ocak 2014 

Acil Nöbeti ve Uzmanlık Eğitimi Zorlamalarına

Hak Kayıplarına Boyun Eğmeyeceğiz!

Hekimlerin acil durumlarda mesleklerini yapmasını engelleyen, güvencesiz ve taşeron çalışma biçimini meşrulaştıran, Aile Sağlığı Merkezinde (ASM) çalışan aile hekimlerini ve diğer sağlık çalışanlarını kamu hastanelerinde acil nöbet tutmaya zorlayan Sağlık Torba Yasası, TTB ile sağlık iş kolundaki sendikalar ve birinci basamak hekimlerinin örgütlü olduğu derneklerin haklı muhalefetlerine rağmen TBMM’de kabul edilmiştir.

TTB Merkez Konseyi, Yasanın onaylanmaması talebiyle Cumhurbaşkanı ile bir görüşme gerçekleştirmiş, görüşmede aile hekimlerinin acillerde nöbet tutmasının yaratacağı sorunlar ve Torba Yasada yer alan diğer maddelerle ilgili karşı olma gerekçelerimiz anlatılmıştır.

Bu görüşmede; Cumhurbaşkanı’ndan Torba Yasayı onaylamaması, TBMM’ye geri göndermesi talep edilmiştir.

Aksi durumda; Yasanın yürürlüğe girmesi ve ASM çalışanlarına acil nöbeti uygulamalarının yaşama geçirilmesi halinde, başından beri kararlılıkla yürüttüğümüz mücadelemizi farklı etkinliklerle ve daha etkili bir şekilde sürdüreceğimizi kamuoyuna bir kez daha ilan ediyoruz.

Sağlık Bakanlığı’nın önümüzdeki günlerde yayınlamayı düşündüğü ‘Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmelik Değişikliği’ ile ASM çalışanlarının ücretlerini düşüreceği, yeni ek görev ve sorumluluklar getireceği, kazanılmış hakları geriye götüreceği anlaşılmaktadır. Yönetmelik değişikliğinin bu biçimiyle yayınlanması halinde aile hekimleri üretimden gelen gücünü en etkin şekilde kullanmakta tereddüt etmeyecektir.

Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye dayanarak sözleşmeli çalışan aile hekimlerine yönelik ‘Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi’nin esaslarını belirlemek amacıyla 2-3 Ocak 2014 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı kararları açıklamıştır. TUK üyelerinin ağırlıklı olarak Sağlık Bakanlığı tarafından belirlendiğini, alınan kararlardan önce birinci basamak hekimlerinin ve örgütlerinin görüş ve önerilerinin alınmadığını ya da bunlara itibar edilmediğini hatırlatmak isteriz. TUK kararlarının yeni şartlar getirerek birinci basamak hekimlerinin mesleklerini yapmalarını engelleyebileceğini, hekimler arasında hak kayıplarına, eşitsizliklere yol açabileceğini düşünmekteyiz.

Sağlık Bakanlığı’nın Tıpta Uzmanlık Kurulu aracılığıyla yıllardır birinci basamak hizmet birimlerinde bilgi, beceri, deneyim kazanmış; bu birimlerde başarılı hizmetler yürütmüş ve halen yürütmekte olan pratisyen hekimlere uzmanlık sınavına girme şartı getirmesi, eğitimin belirsiz içeriği, 6 yıl gibi uzun bir süreye yayılacak olması, 6 aylık rotasyonlarla kendi nüfusundan kopması ihtimali gibi yaşanabilecek birçok olası sorunlar meslektaşlarımızda ciddi endişelere neden olmuştur. Ayrıca uzmanlık eğitimi alabilmek için sınavlara giren, zorlu bir asistanlık eğitimi sonrası mecburi hizmet yapan aile hekimi uzmanı arkadaşlarımızın emeklerinin de göz önünde bulundurulmayacağı kaygısını taşıyoruz.

Aynı ASM’de aynı koşullarda aynı işi yapan hekimlerin arasında eşitsizlikler sürerken, ASM’de çalışan pratisyen hekimlere uzmanlık eğitimi dayatılmaktadır. Bu nedenle aile hekimleri söz konusu bu eğitimi alamazsa ileriki aşamada mesleklerini yapamaması, işsiz kalmaları söz konusu olabilecektir.

Aile hekimlerinin bunu kabul etmeyeceklerini kamuoyuyla paylaşırız.

Saygılarımızla.

Ankara Tabip Odası

Türk Tabipleri Birliği