Türkiye Büyük Hekim Meclisi Oybirliğiyle Reddetti SAĞLIK TORBA YASA TASARISINI GİDERAYAK SAKIN BİR DAHA GÜNDEME ALMAYIN 

ANKARA TABİP ODASI

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

24 Aralık 2013 

Türkiye Büyük Hekim Meclisi Oybirliğiyle Reddetti

SAĞLIK TORBA YASA TASARISINI

GİDERAYAK SAKIN BİR DAHA GÜNDEME ALMAYIN 

Türkiye Büyük Hekim Meclisi, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla,  22 Aralık 2013 günü Türkiye’nin dört bir yanından yüz otuz bin hekimi temsilen gelen iki yüz ellinin üzerinde hekimin katılımı ile Ankara’da toplandı.

Başta tabip odalarının ve uzmanlık derneklerinin başkan ve yöneticileri, TTB Büyük Kongre Delegeleri, kol/komisyon/çalışma grubu üyeleri, tabip odası aktivistleri ve tıp öğrencileri olmak üzere bütün hekimlerin katılımına açık olan toplantıda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündeminde olan Sağlık Torba Yasa Tasarısı görüşülerek oylandı.

Oylama sonucu:

 • Son haliyle artık “Tam Gün”le hiçbir ilişkisi kalmayan,
 • Ve fakat kamuda çalışan hekimlerin muayenehane, tıp merkezi veya polikliniklerde çalışmasını yasaklayan,
 • Öte yandan; Rektörlere üniversite öğretim üyelerinin, Bakanlar Kurulu’na da eğitim ve araştırma hastanelerindeki akademisyenler ve eğitim görevlilerinin % 50’sini özel hastanelere kiralama, pazarlamahakkı tanıyan,
 • “Bıçak parasını ortadan kaldırıyoruz.” bahanesiyle yaptığı düzenlemede akademisyenlere ve eğitim görevlilerine özel hastanelerde de olsa tanıdığı ikinci işte çalışma hakkını kamuda görevli diğer uzman ve pratisyen hekimlere tanımayarak onları töhmet altında bırakmaya devam eden,
 • Sülükçüye, hacamatçıya sertifika zorunluluğu getirirken işçi sağlığı ile ilgili alanda işyeri hekimliğinde sertifikazorunluluğunu delen,
 • Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na bağlı çalışan aile hekimlerine nöbet zorunluluğu getiren, bu şekilde birinci basamakta zaten yaygın olan angarya çalıştırmayı aile hekimlerinin çalışma saatlerini arttırarak genişleten,
 • Daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından gayet sarih bir şekilde iptal edildiği halde hekimler, sağlık çalışanları sanki toprak kölesiymiş gibi ikamet zorunluluğu getiren,
 • Yurtiçinde okuyanı, ihtisas yapanı yıllarca mecburi hizmetegönderip yurtdışında okuyanı, üç gün bile çalışanı kayıran,
 • Dünyada eşi benzeri görülmemiş ve bu nedenle Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nden Dünya Tabipler Birliği’ne, İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü’nden Avrupa Hekimler Daimi Komitesi’ne kadar dünyanın dört bir yanından tepkiyle karşılanan bir düzenlemeyle, diplomamızın bize verdiği yetkiyi kullanarak hekimlik mesleğimizi yerine getirmeyi “Ruhsatsız sağlık hizmeti sunma” adı altında bir suça dönüştürüp 3 yıla kadar hapis ve 2 milyon TL(eski parayla 2 trilyon lira!) ceza öngören,
 • İnsanların en mahrem sağlık bilgilerini paylaşmayan hekimleri cezalandıran, paylaşma ile ilgili masrafları hekimlere, sağlık kurumlarına yükleyen,
 • Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemeyi sağlamayacak, kâğıt üzerine yazılı olmaktan öteye geçecek bir düzenleme içermeyen

SAĞLIK TORBA TASLAĞI OYBİRLİĞİYLE REDDEDİLDİ.

Hekimlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne çağrısıdır:

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde dördüncü kez ertelenmiş olan SAĞLIK TORBA TASARISI’NI GİDERAYAK SAKIN BİR DAHA GÜNDEME ALMAYIN!

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Hekim Meclisi’nin reddettiği Sağlık Torba Taslağı’nı bir kez daha Genel Kurul gündemine alacak olursa, görüşmelerin yapılacağı günden başlayarak SÜRESİZ EYLEME HAZIR OLDUĞUMUZU kamuoyuna duyururuz.

Ankara Tabip Odası
Türk Tabipler Birliği
 Merkez Konseyi