ERSİN ARSLAN’IN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE G(ö)REVDEYİZ

ANKARA TABİP ODASI

BASIN AÇIKLAMASI

16 Nisan 2013 

 1. ERSİN ARSLAN’IN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE G(ö)REVDEYİZ

Dr. Ersin Arslan’ın ölümünün üzerinden tam 364 gün geçti.

Aslında Dr. Ersin Arslan cinayeti bağıra bağıra geldi.

TTB ve tabip odaları yıllarca şiddetin giderek yaygınlaştığını, niteliğinin sözelden fiziki şiddete evrildiğini ilan ederek, yetkililerin dikkatini çekti.

Ne var ki; dönemin Sağlık Bakanı’na göre ülkemizde sağlık alanında şiddet önce “yok”tu; sonra “var ama batı ülkelerindekinden az”dı; sonra “trafikte de olur böyle kabalıklar”dı. Zaten “Sağlık çalışanına fiske vuran karşısında Sayın Bakan’ı bulur”du.

İşte Ersin böyle öldü.

Ersin’in ardından TTB, Sağlık Bakanı’na sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yedi talep iletti. Sağlık Bakanı bunları makul bularak, üzerinde çalışacaklarını vadetti. Devletin Bakan’ının sözüydü bu; güvenecektik elbette. Ama TBMM Şiddet Araştırma Komisyonu dışında bugüne dek hiçbir şey yapılmadı.

14 Mayıs Genelgesi’yle Sağlık Bakanı, yöneticilere, sağlık kuruluşlarında risk analizi yapılması gerektiğini hatırlattı. Ardından KKKA’dan Dr. Mustafa Bilgiç’i, SABİM savunmasından da Dr. Melike Erdem’i yitirdik.

“Yıllarca sağlık alanında şiddet yoktur” diyen Sağlık Bakanı, bu genelgeyle 113 Beyaz Kod Şiddet Bildirim Hattı’nı kurdu.

İşte oraya gelen saldırı bildirimlerinin sayısı:

14 Mayıs 2012’den 30 Mart 2013’e dek toplam şiddet bildirimi: 7773.

Bunun 5345'i sözel, 2428'i fiziksel şiddet.

Bunun 4403'ü hekim, 3370'i hekim dışı sağlık personeli.

Bunun 3976'sı kadın, 3120'si erkek sağlık personeli. (677 cinsiyet belirtilmemiş ihbar)

En çok bildirim İstanbul (1676), en az bildirim Bayburt (5).

Sistemin hizmete girdiği tarihten bu yana, Ankara ilinde toplam 561 vaka. 

Bunun 406'sı sözel, 155'i fiziksel.

Bu saldırıların önemli bir bölümü ÖLÜMCÜL olabilecek nitelikte. Satır, bıçak, tabanca, linç girişimi.

Daha dün gece Sami Ulus Hastanesi’nde bir hastane güvenlik görevlisi döner bıçaklı saldırıya uğradı.

860 lira aylıklı, iş güvencesiz çalışan bu taşeron şirket işçisi arkadaşımızın yüzü tanınmayacak hale getirildi. Ölebilirdi!

Hekime, sağlık çalışanına yönelik şiddetin bitmesi için Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nu, TTB’yle ve diğer sağlık örgütleriyle işbirliği yapmaya çağırıyoruz. Selefinin düştüğü hataya düşmesin.

Bir meslektaşımızı daha kaybetmeye tahammülümüz yok. Dayak yeme korkusu altında sağlık hizmeti verilmez.

TCK’ya Sağlıkta Şiddeti Önleme maddelerinin bir an önce eklenmesini bekliyoruz.

Değerli Basın Emekçileri,

Sağlık alanında giderek artan şiddeti protesto etmek,

Yetkililerin dikkatini çekmek,

Ölüm yıldönümünde Dr. Ersin Arslan’ı ve bütün şiddet kurbanı sağlık çalışanlarını anmak üzere

YARIN,

17 NİSAN 2013 ÇARŞAMBA GÜNÜ

TÜM YURTTA

KAMU, ÖZEL, ASM’LER DAHİL HİÇBİR SAĞLIK KURULUŞUNDA

ACİL, YATAN HASTA, KANSER ve DİYALİZ HASTALARI DIŞINDA

SAĞLIK HİZMETİ VERİLMEYECEKTİR.

 

Yurttaşlarımızın da kendilerine sağlık hizmeti veren sağlık çalışanlarına, hekimlerine destek ve katkı vermelerini, bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz.

Kamuoyuna duyururuz.

17 Nisan Ankara Anma Programı

11:30  Çalıştığımız hastanelerin, ASM’lerin bahçesinde toplanılacak, Ersin ve diğer kayıplarımız için saygı duruşunda bulunulacak

12:30 İbni Sina Hastanesi bahçesinde buluşulacak ve Sağlık Bakanlığı’na yürünecek

13:00 Bakanlık önünde basın açıklaması yapılacak

Tüm gün:

Yakalarımıza siyah kurdele ve ATO’nun dağıttığı “kırık kalpleri” takacak,

Hastalarımızla sağlığı, sağlıkta dönüşümü, şiddeti konuşacağız.

 

Ankara Tabip Odası’nın, Beyaz Kod ALO 113 Birimine yönelttiği sorular çerçevesinde elde ettiği veriler şöyledir:

 

Beyaz Kod Birimi Alo 113 sistemi hizmete girdiği tarihten bu yana (14 Mayıs 2012–30 Mart 2013)

 

 1. Birime gelen toplam başvuru sayısı 7773’tür. Şiddet başvurularının 2428 tanesi fiziksel şiddet, 5345 tanesi sözel şiddettir.
 2. Birime en çok İstanbul ilinden başvuru gelmiştir. İstanbul’dan gelen toplam başvuru sayısı 1676’dır. Bu başvuruların 1135 tanesi sözel, 541 tanesi fiziksel şiddettir.
 3. Alo 113 sistemi hizmete girdiği tarihten bu yana en az Bayburt ilinden başvuru gelmiştir. Bayburt’tan gelen toplam başvuru sayısı 5’tir. Bu başvurulardan 3 tanesi sözel, 2 tanesi fiziksel şiddettir.
 4. Başvuran sağlık çalışanlarının 4403 tanesi hekim, 3370 tanesi hekim dışı sağlık personelidir.

Başvuran toplam 7773 sağlık çalışanının; 3120 tanesi erkek sağlık çalışanı, 3976 tanesi kadın sağlık çalışanıdır. (677 adet cinsiyet verisi bulunmayan kayıt mevcuttur.)

Bu verilere göre şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının %56’sı kadındır.

 1. Beyaz Kod Birimi Alo 113 sistemi hizmete girdiği tarihten bu yana Ankara ilinden gelen şiddet başvurularının aylara ve şiddet türlerine göre sayısal değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

14 Mayıs 2012–31 Aralık 2012 Başvuruları

 

Ankara 2012

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

TOPLAM

Sözel Şiddet

58

62

38

36

40

25

29

288

Fiziksel Şiddet

22

17

15

18

14

5

9

100

TOPLAM

80

79

53

54

54

30

38

388

 

1 Ocak–30 Mart 2013 Başvuruları

 

Ankara

2013

Ocak

Şubat

Mart

TOPLAM

Sözel

Şiddet

44

31

43

118

Fiziksel

Şiddet

17

14

24

55

TOPLAM

61

45

67

173

 

 

 1. Sözlü şiddet nedeniyle Ankara ili sınırları içerisinden ihbarda bulunan kadın sağlık görevlilerinin sayısı 285’tir.
 2. Sözlü şiddet nedeniyle Ankara ili sınırları içerisinden ihbarda bulunan kadın sağlık çalışanlarının 188 tanesi hekim, 97 tanesi hekim dışı sağlık çalışanıdır.
 3. Sözlü şiddet nedeniyle Ankara ili sınırları içerisinden ihbarda bulunan erkek sağlık çalışanlarının sayısı 120’dir.
 4. Sözlü şiddet nedeniyle Ankara ili sınırları içerisinden ihbarda bulunan erkek sağlık çalışanlarının 108 tanesi hekim, 12 tanesi hekim dışı sağlık çalışanıdır.

Bu verilere göre SÖZLÜ şiddet nedeniyle Ankara ili sınırları içerisinden ihbarda bulunanların %70’i kadındır.

 1. Fiziksel şiddet nedeniyle Ankara ili sınırları içerisinden ihbarda bulunan kadın sağlık çalışanlarının sayısı 95’tir.
 2. Fiziksel şiddet nedeniyle Ankara ili sınırları içerisinden ihbarda bulunan kadın sağlık çalışanlarının 53 tanesi hekim, 42 tanesi hekim dışı sağlık çalışanıdır.
 3. Fiziksel şiddet nedeniyle Ankara ili sınırları içerisinden ihbarda bulunan erkek sağlık çalışanlarının sayısı 61’dir.
 4. Fiziksel şiddet nedeniyle Ankara ili sınırları içerisinden ihbarda bulunan erkek sağlık çalışanlarının 40 tanesi hekim, 21 tanesi hekim dışı sağlık çalışanıdır.

Bu verilere göre FİZİKSEL şiddet nedeniyle Ankara ili sınırları içerisinden ihbarda bulunanların %60’ı kadındır.

 1. Ankara ili sınırları içerisinden ihbarda bulunan sağlık görevlilerinin mükerrer ihbar başvurusu sayısı 1’dir.
 2. Ankara ili sınırları içerisinden gerçekleşen ihbarlar doğrultusunda kaç vakayla ilgili Sağlık Bakanlığı 245 vaka ile ilgili hukuki süreç başlatmıştır.