Size Kim ‘Dur’ Derse Durursunuz?

ANKARA TABİP ODASI

BASIN AÇIKLAMASI

18 Ağustos 2012 

Size Kim ‘Dur’ Derse Durursunuz?

İktidarın kamu-özel ortaklığı adı altında, sermayeye rant aktarma planlarına durdurma kararı çıktığını 10 Ağustos 2012 tarihinde kamuoyu ile paylaşmıştık. Yurttaşlar için ulaşılabilir, nitelikli sağlık hizmeti alma hakkı bakımından çok önemli olan bu karar, TTB'nin itirazlarını değerlendiren Danıştay 13. Dairesi tarafından verilmişti.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yapılan atamalarda olduğu gibi bu karar sonucunda da karara uygun, kararın gerektirdiği adımların atılmadığı görülmektedir.

Yargı durun diyor, hekimler durun diyor, yurttaşlar durun diyor! Sağlık Bakanlığı’nı ısrarla, kamu yararı ve nitelikli sağlık hizmetinin yok edildiği bu karanlık yollarda iktidarı yürüten kuvvet nedir? Bu soruyu soruyoruz! Kim “dur” derse duracaklar? Bu sorunun yanıtı: Sağlıktan para kazanmak isteyen ulusal ve uluslararası sermayedir.

Danıştay 13. Dairesi Ankara-Etlik, Ankara-Bilkent ve Elazığ’daki “Kamu Özel Ortaklığı” yöntemiyle açılan sağlık kampüsleri ihalelerinin yürütmesini durdurdu. Sağlık Bakanlığı kamuya ait hastaneleri kapatarak yerlerine alışveriş merkezi veya otel yapmak üzere özel şirketlere devredecekti. Danıştay tarafından yürütmesi durdurulan Etlik için 319 milyon, Bilkent için 289 milyon TL yıllık kira belirlenmişti. Ancak bu rakamlara, şirketlere devredilmesi düşünülen kamu hastaneleri arazileri, hastanelerin taşınma bedelleri, kiralanan Özel Ulus Hastanesinin kirası dahil değildi.

Hastane kapatan, yıkan Sağlık Bakanlığı!

Sağlık Bakanlığı tarafından sürdürülen “dönüşüm programı”, Ankara’nın tam teşekkülü en genç hastanesini yok etmeye kalktı. Günlük 2000’in üzerinde yurttaşımıza poliklinik hizmeti veren, yılda ortalama 2500’ün üzerinde ameliyat yapılan, Ankara’nın en büyük diyaliz merkezinin yer aldığı 400 yataklı, 122 hekimin görev yaptığı Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi yok ediliyor.

Her gün Türkiye’de hekim eksiği var diyen Sağlık Bakanı, 122 hekimi yeni yatırımlar yapılmadığı için Ankara’nın fiziksel olarak sıkışmış hastanelerine göndermiştir. Zaten fiziksel mekan olarak yetersiz olan kamu hastaneleri yurttaşlara nitelikli ve ulaşılabilir hizmet vermek konusunda artık daha da yetersizdir. 

Ücretli-İzinli Hekimler!

10 Ağustos’ta, kaç hekim yıkılmak üzere boşaltılan Etlik İhtisas Hastanesi’nden gönderildikleri hastanelerde “bugün itibarı ile görev yapamamakta, sağlık hizmeti verememektedir” diye sormuştuk. “Kaç hekimin, bu hukuksuz ve kamu zarına sebep olan tasarruflardan dolayı ‘ücretli izinli’ biçiminde işsiz kaldığını Bakanlık kamuoyuna açıklamalıdır” demiştik. 

Tabip Odası’nın sorularına yazılı açıklama yapan Bakanlık, “hiçbir hekimin işten çıkartılmadığını” söylemiştir. Tabip Odası bu hekimler “işten çıkartıldı” değil, daralmış kamu hastanelerinde “fiilen işsizleştirilmiştir” demiştir.

Ankara’da Etlik İhtisas Hastanesi’nin yerine hastane yapılmadan, vatandaşlar 7 yıl boyunca özel sektörde %90’lara varan katkı paylarına itilmektedir. Türkiye’de parası olmayana nitelikli sağlık hizmeti hayal olurken, Sağlık Bakanlığı dünyada örneği görülmemiş bir biçimde kamu sağlık hizmetlerini yok etmekte, özelleştirmenin şimdiye kadar hiç denenmemiş yöntemlerini denemektedir.

10 Ağustos tarihinde Ankara Tabip Odası, “Etlik İhtisas Hastanesi’nin tıbbi ve gayri tıbbi malzemeleri diğer kamu hastaneleri tarafından kapışılmıştır. Bu akıldışı manzaranın içinde, Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi’nin de bu yangın yerinden malzeme aldığı görülmüştür. Etlik hastanesinin malzemelerinin hangi usullerle dağıtıldığı anlaşılamamıştır.” demiştir. Bakanlık’tan yapılan sözlü açıklamada, “Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Etlik İhtisas Hastanesi’nin malzemelerinden aldığı kabul edilmiş, ancak bunlar ‘sarf malzemesidir’ denilmiştir. Sağlık Bakanlığı’na ait sarf malzemeleri nasıl ve niçin YÖK’e bağlı bir tıp fakültesine verilmektedir? Hacettepe Tıp Fakültesi’ne devredilen bu malzemeler Bakanlığın kamu hastanelerinde bundan böyle daha az hizmet üreteceğinin belgesi değil de nedir?

"Yürütmeyi Durdurma" sonradan telafisi mümkün olmayacak idari işlemler için verilen bir karardır. Danıştay’ın “yürütmeyi durdurma” kararı, idarenin tasarrufu ile oluşturulan kamu zararını durdurmak için olmalıdır. Sağlık Bakanlığı kampüs ihaleleri ile oluşturduğu kamu zararını derhal ortadan kaldırmalıdır.

İhale kapsamında boşaltılan ve yıkılmaya hazırlanılan Etlik İhtisas Hastanesi’nin tıbbi ve gayri tıbbi malzemeleri geri taşınmalı, hastane personeli geri çağırılarak, hastane tekrar hizmet vermeye başlamalıdır.

Özel Ulus Hastanesi ile yapılan kira sözleşmesi feshedilmelidir.

Bu süreçte Özel Ulus Hastanesi mülk sahibine ödenen, hastanede tadilat için harcanan ve Etlik İhtisas Hastanesi’nin malzemelerinin tırlarla taşınması sırasında harcanan meblağ, sorumlularına rücu edilerek tahsil edilmelidir.

Hekim sayısı az denilen ülkemizde, mevcut hekimlerin yıkılarak yok edilen hastaneler yüzünden sıkışık mekanlarda işlevsizleştirilmesine son verilmelidir.

Eğer bu bakanlığın adı “YIKIM Bakanlığı” değilse,

Kamu Zararı Derhal Durdurulsun!

Basına ve kamuoyuna saygılarımızla duyururuz. 

Ankara Tabip Odası