Vatandaşın Sağlığını Kar Kapısına Çevirenlere Dur Dendi!

ANKARA TABİP ODASI

BASIN AÇIKLAMASI

10 Ağustos 2012 

Vatandaşın Sağlığını Kar Kapısına Çevirenlere Dur Dendi!

İktidarın kamu-özel ortaklığı adı altında, sermayeye rant aktarma planlarına bir durdurma geldi. Yurttaşlar için ulaşılabilir, nitelikli sağlık hizmeti alma hakkı bakımından çok önemli olan bu karar, TTB'nin itirazlarını değerlendiren Danıştay 13. Dairesi tarafından verildi.

Danıştay 13. Dairesi Ankara-Etlik, Ankara-Bilkent ve Elazığ’daki “Kamu Özel Ortaklığı” yöntemiyle açılan sağlık kampüsleri ihalelerinin yürütmesini durdurdu. Kamu-özel ortaklığı, dünyada uygulandığı tüm ülkelerde oluşan kötü sonuçların ardından terk edilmiş bir yöntemdir. Yöntem, hastane binasının kamu tarafından tahsis edilen arazilerde özel şirketler tarafından yapılarak devlete kiraya verilmesi ve devletin de hem şirketlere kira ödemesi, hem de bu tesiste verilecek “asıl hizmet” dışındaki bütün hizmetlerin yirmi beş yıldan kırk dokuz yıla kadar bu şirketlere devredilmesidir. Uygulandığı ülkelerde sağlık hizmetlerinin bedelinin hem devlet, hem vatandaşlar, hem de sağlık çalışanları için arttığı görülen bu yöntem, büyük sermaye gruplarına kamudan kaynak aktarmak için ülkemize dayatılmıştır.

Sağlık Bakanlığı kamuya ait hastaneleri kapatarak yerlerine alışveriş merkezi veya otel yapmak üzere özel şirketlere devredecekti. Danıştay tarafından yürütmesi durdurulan Etlik için 319 milyon, Bilkent için 289 milyon TL yıllık kira belirlenmişti. Ancak bu rakamlara, şirketlere devredilmesi düşünülen kamu hastaneleri arazileri, hastanelerin taşınma bedelleri, kiralanan Özel Ulus Hastanesinin kirası dahil değildir.

 

Sağlık Kampüsü Denilen Lüks Oteller ve Büyük AVM’lerdir

Eğer bu kampüsler yapılırsa, yurttaşlar bu hastanelerden yararlanamayacak, hastaneler ise kiraları ödeyebilmek için döner sermayelerini artıracak pahalı hizmetleri önceleyecektir. Reklam ve tanıtım faaliyetlerine ayıracakları paralar yüzünden, hekimleri ve sağlık çalışanlarını işten çıkartarak sağlık hizmetinin niteliğini düşüreceklerdir. Giderek özelleşmiş olan ülkemiz sağlık ortamında yoksul insanlar için ”devlet hastanesi” diye de bir yer kalmayacaktır. 

Sağlıkta Dönüşüm Halkın Sağlığına Zararlıdır!

Sağlık Bakanlığı tarafından sürdürülen “dönüşüm programı”, Ankara’nın tam teşekkülü en genç hastanesini yok etmeye kalktı. Günlük 2000’in üzerinde yurttaşımıza poliklinik hizmeti veren, yılda ortalama 2500’ün üzerinde ameliyat yapılan, Ankara’nın en büyük diyaliz merkezinin yer aldığı 400 yataklı, 122 hekimin görev yaptığı Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi yok ediliyor.

Her gün Türkiye’de hekim eksiği var diyen Sağlık Bakanı, 122 hekimi yeni yatırımlar yapılmadığı için Ankara’nın fiziksel olarak sıkışmış hastanelerine göndermiştir. Zaten fiziksel mekan olarak yetersiz olan kamu hastaneleri yurttaşlara nitelikli ve ulaşılabilir hizmet vermek konusunda artık daha da yetersizdir.

Yıkılmak üzere boşaltılan Etlik İhtisas Hastanesi’nden çıkartılan hekimlerin bir kısmı bugün itibarı ile görev yapamamakta, sağlık hizmeti verememektedir. Kaç hekimin, bu hukuksuz ve kamu zarına sebep olan tasarruflardan dolayı “ücretli izinli” biçiminde işsiz kaldığını Bakanlık kamuoyuna açıklamalıdır. Bu ayıp bu beceriksizlik için özür dilenmeli, derhal bu hesapsız adımlardan dönülmelidir. Sağlık Bakanlığı’nın sermaye yanlısı değil, halkın sağlığına yandaş olmasını bekliyoruz.

Ankara’da Etlik İhtisas Hastanesi’nin yerine hastane yapmadan, vatandaş 7 yıl boyunca özel sektörde %90’lara varan katkı paylarına itilmektedir. Türkiye’de parası olmayana nitelikli sağlık hizmeti hayal olurken, Sağlık Bakanlığı dünyada örneği görülmemiş bir biçimde kamu sağlık hizmetlerini yok etmekte, özelleştirmenin şimdiye kadar hiç denenmemiş yöntemlerini denemektedir.

Etlik İhtisas Hastanesi’nin tıbbi ve gayri tıbbi malzemeleri diğer kamu hastaneleri tarafından kapışılmıştır. Bu akıldışı manzaranın içinde, Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi’nin de bu yangın yerinden malzeme aldığı görülmüştür. Etlik hastanesinin malzemelerinin hangi usullerle dağıtıldığı anlaşılamamıştır.

Yersiz Yurtsuz Bir Sağlık Bakanlığı

Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli ve tüm tıbbi-gayri tıbbi malzemesiyle birlikte boşaltılırken, Özel Ulus Hastanesi’nin kiralandığı ve o hastaneye geçileceği açıklanmıştı. Bir süredir bu özel hastanede tadilat çalışmaları yapıldığını biliyoruz.

Hastanenin taşınma işlemleri için belirlenmiş süre 3 ay iken, Danıştay’ın kararı ile taşınır malların nakil işlemleri askıya alınmıştır. Taşınmanın hiç gerçekleşmeyeceği fikri personel arasında benimsenmişe benzemektedir. Hastanenin acil kapısının bulunduğu yerde çok sayıda inşaat malzemesi ve büro ekipmanı istiflenmiş açık havada çürümeye bırakılmıştır.

Özel Ulus Hastanesi aslında sanayinin içinde katlı bir otopark olarak yapılmıştır. Halen içinde araba rampaları bulunmaktadır.

Mülk sahibi ile Bakanlığın arasındaki anlaşmaya göre Özel Ulus Hastanesinin aylık kirası 200 bin TL civarındadır. Buna rağmen Bakanlık ile mülk sahibi arasında ihtilaflar yaşandığı ve taşınma işlemlerinin bu sebeple de durduğu yaygın olarak konuşulmaktadır.

Özel Ulus Hastanesi, hiçbir özelliği ile bir kamu hastanesi olma niteliği taşıyamayacaktır. Hastanenin çevresinde ulaşım için uygun yollar, otopark v.b. alanlar mevcut değildir. 

Kamu Zararı Derhal Durdurulsun!

Türk Tabipleri Birliği’nin açtığı davalar sonucunda Danıştay 13. Dairesi Etlik, Bilkent ve Elazığ sağlık kampüsü ihalelerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme kararında mevcut hastanelerin ihaleyi alan şirketlere ticari alan olarak devrinin açıkça hukuka aykırı olduğu ve ihale şartnamesinin mevzuata aykırı olduğunu belirledi. Kamu Özel Ortaklığı ihalelerine zemin oluşturan 3359 Sayılı Yasa'nın ek 7. maddesinin 8. fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle, Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmasına karar verdi.

Danıştay’ın “yürütmeyi durdurma” kararı, idarenin tasarrufu ile oluşturulan kamu zararını durdurmak için olmalıdır. Sağlık Bakanlığı kampüs ihaleleri ile oluşturduğu kamu zararını derhal ortadan kaldırmalıdır.

İhale kapsamında boşaltılan ve yıkılmaya hazırlanılan Etlik İhtisas Hastanesi’nin tıbbi ve gayri tıbbi malzemeleri geri taşınmalı, hastane personeli geri çağırılarak, hastane tekrar hizmet vermeye başlamalıdır.

Özel Ulus Hastanesi ile yapılan kira sözleşmesi feshedilmelidir.

Bu süreçte Özel Ulus Hastanesi mülk sahibine ödenen, hastanede tadilat için harcanan ve Etlik İhtisas Hastanesi’nin malzemelerinin tırlarla taşınması sırasında harcanan meblağ, sorumlularına rücu edilerek tahsil edilmelidir. 

Basına ve kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Ankara Tabip Odası