Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İnsani Çalışma Koşulları ve İş Güvencesi için Mücadelesini Kararlılıkla   Sürdürecek!

Ortak Basin Açiklamasi

14 Mayıs 2015

Birinci Basamak Sağlık Çalışanları

İnsani Çalışma Koşulları ve İş Güvencesi için Mücadelesini Kararlılıkla   Sürdürecek!

Sağlık Bakanlığı, 1 Ocak 2015 tarihinden  beri  Aile  Sağlığı  Merkezi  (ASM)  sağlık  çalışanlarını  hafta  içi  40 saat çalışmaya ek olarak Cumartesi günleri ‘nöbet’ adı altında 8 saat fazla çalıştırmaya; Toplum Sağlığı Merkezlerinde(TSM) çalışan arkadaşlarımızı ise Cumartesi günleri ASM’leri zorla  denetleterek,  az  sayıdaki  insan  gücüyle  onlarca   görev,  sorumluluk,  angarya  işler  yükleyerek  çalıştırmaya zorlamaktadır.

ASM’de çalışan aile hekimi, hemşire, ebe, sağlık memuru ve diğer sağlık çalışanlarının çoğu, kendilerine haksızca, hukuksuzca dayatılan Cumartesi günleri fazladan çalışmaya karşı haklarını korumak için Cumartesi günleri ASM’lerini açmayarak 5 aydır başarılı bir direniş sergilemektedirler.

Sağlık Bakanlığı, birinci basamak sağlık çalışanlarının tüm yurtta haftada 40 saat çalışma sürelerini artıran uygulamalara karşı sürdürdüğü başarılı direnişini kırmaya yönelik 16 Nisan 2015 tarihinde yeni bir Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği yayınlamıştır.

Bu yönetmelik değişikliğiyle Cumartesi günleri direniş yapan sağlık çalışanlarına verilen ceza puanları 4 kat artırılmış, hakkını arayan çalışanları anında işten atma tehdidi hayata geçirilmiştir.

Ayrıca yapılan yönetmelik değişikliği ile dünyada eşi benzeri görülmemiş keyfi, istismara açık (verilen diğer görevi yapmamak 10 puan, afişleri usulüne uygun asmamak 5 puan, nöbetlere gelmemek 20 puan vs) 35     ayrı uygulama kriteri ve bunun karşılığında ceza puanları getirilerek, sözleşme fesihleri (2 yıl içinde 100 ceza puanı almak fesih nedeni sayılmaktadır) yani işten atılmalar kolaylaştırılmış, iş güvencesi tamamen ortadan kaldırılmış; fazla çalıştırma, angarya görevlere karşı direnenlere aba altından sopa gösterilmiştir.

Mevcut Aile Hekimliği Yasası ve buna bağlı yayınlanan yönetmeliklere dayanılarak uygulanan ağır çalışma koşulları ve baskıcı tutum karşısında, çalışanların Aile Sağlığı Merkezlerinde ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde çalışmaya dayanacak hali kalmamıştır.

ASM ve TSM çalışanları, kendilerine dayatılan her türlü haksız ve hukuksuz uygulamaya karşı yaklaşık 2 yıldır seslerini soluklarını çıkarmaya çalışmaktadırlar.

Bunun için, yargıya başvurmuş, bakanlıkla görüşmeler gerçekleştirmiş, birçok basın açıklaması yapmış, mitingler düzenlemiş, iş bırakma dahil birçok demokratik hak arama yöntemleriyle sesini duyurmaya çalışmıştır.

Ancak maalesef birinci basamak çalışanlarının haklı feryadına Sağlık Bakanlığı’mızın yanıtı hep tehdit ve sopa olmuştur.

Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmet alanını yeniden düzenlerken, toplumun sağlık gereksinimlerinden ziyade, sağlık piyasasının ihtiyacına göre politikalar belirleyip, uygulamakla, halkın eşit, ücretsiz, ulaşılabilir iyi sağlık hizmet alma hakkını gasp edip, sağlık çalışanlarının temel haklarını tırpanlamaya  çalışmaktadır.

Birinci basamak sağlık çalışanları, Cumartesi günleri fazla çalışmaya kaynaklık eden yasal düzenlemelerin   ve iş güvencesini tamamen ortadan kaldıran, çalışma koşullarını ağırlaştıran, tahammülsüz kılan ödeme ve sözleşme yönetmeliğinin tamamen geri çekilmesini talebiyle 20-21-22 Mayıs günleri iş  üretmeyecektir.

Haklı taleplerin kamuoyu ile paylaşılması, karşılık bulması için çaba içinde olan birinci basamak sağlık çalışanları, haklarını korumak için uyarı niteliğinde iş bırakma eylemi yapma dışında çaresi kalmamıştır.

Cumartesi günleri ASM’lerini açmayarak direnişlerini devam ettirecek, talepleri kabul görene dek eylem       ve etkinliklerini kararlılıkla sürdürecektir.

Saygılarımızla.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

ANKARA TABİP ODASI