Mesleki Onurumuz Ve Toplumun Sağliği İçin Hastane Acillerinde Nöbet Tutmayacağiz! 

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

29 Nisan 2014

Mesleki Onurumuz Ve Toplumun Sağliği İçin Hastane Acillerinde Nöbet Tutmayacağiz! 

Yıllardır birinci basamak sağlık çalışanları sağlık hizmetlerinin aksadığı birimlerde çalıştırılarak sorunlar giderilmeye  çalışıldı.  Bu  anlayışı  ortadan  kaldırma  vaadiyle  başlatılan  Aile  Hekimliği  sisteminin,  sağlık

çalışanlarına sadece performansa dayalı, sözleşmeli, esnek çalışma modelini yerleştirmeye, yani birinci basamak sağlık hizmetlerini özelleştirmeye yönelik gayret taşıdığını gördük.

Sağlık Bakanlığı, Aile Sağlığı Merkezi (ASM) sağlık çalışanlarına 6514 sayılı Torba Yasa ile kamu hastane acillerinde ve 112 istasyonlarında “ayda asgari sekiz saat” nöbet uygulaması getirmiş; nöbetin usul ve esasları Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından 09.04.2014 tarihinde ilan edilmiştir. Halk Sağlığı Müdürlükleri ASM sağlık çalışanlarına Mayıs ayı içinde nöbet listesi hazırlıklarını başlatmış, bazı illerde bunu yayınlanmıştır.

ASM çalışanlarını, kamu hastane acillerinde veya 112 istasyonlarında nöbet tutmaya zorlamanın, sağlık çalışanlarının kazanılmış haklarının gaspı anlamına geleceğini, yasallık kazandırmak adına yapılan düzenlemelerin evrensel sağlık hizmet anlayışına uygun olmadığını ve acilden hizmet alan halkın bu uygulamadan zarar görebileceğini bir kez daha söyleme gereğini duyuyoruz.

ASM çalışanları, Sağlık Bakanlığının acil nöbet dayatmalarına karşı aylardır süren kararlı bir direniş başlatmış, birinci basamak sağlık hizmet alanı dışında dayatılan hiçbir görev ve sorumluluğu kabul etmeyeceklerini    ilan etmiştir. Bu amaçla birçok eylem ve etkinlik gerçekleştirilmiş, bu uygulamaya dayanak teşkil eden      yasa maddelerinin iptali için TTB Anayasa Mahkemesi’ne başvuru girişimlerde bulunmuştur. Yine ‘Nöbet genelgesinin’ iptali için gerekli hukuki girişimler başlamıştır.

Suriye de yaşanan savaş ile birlikte halkımız birçok salgın hastalık riskiyle karşı karşıya kalmıştır. Yıllar önce kökünü kuruttuğumuz polio virusu (çocuk felci) toplumu tehdit etmeye başlamış, kızamık ve su çiçeği   salgın düzeyine varmıştır. Koruyucu sağlık hizmetlerine en çok ihtiyaç duyacağımız hassas bir dönemden geçerken, aşı kampanyalarını sağlık meslek lisesi öğrencilerinden alınan desteklerle yürütürken, yani çocuklarımıza aşı yapacak sağlık çalışanı bulmada zorlanırken, bu alanı en iyi bilen, yürüten birinci basmak sağlık çalışanlarını ayrı bir mesleki eğitim ve deneyim gerektiren hastane acillerinde görevlendirmek nesnel gerekçelere dayanmamaktadır.

Dayatılan nöbetleri tutmayacağımızı gerekçeleriyle bildiren dilekçelerimizi Halk Sağlığı Müdürlüğüne iletmek için bu gün buradayız, bu tepkimizi ayrıca 3 Mayıs 2014 Cumartesi günü saat 12:00 de Ankara da Sağlık Bakanlığı önünde toplanarak bir kez daha  göstereceğiz.

Bu haklı, onurlu ve meşru mücadelemizi kendi temel haklarımızı korumak ve toplumun sağlık hakkını savunmak için kararlılıkla sürdüreceğiz.

Bu haklı mücadelemizde halkımızın yanımızda yer alacağına inanıyoruz. Sağlık yöneticilerini, sesimize kulak vermeye,  yanlış sağlık politikaları ve uygulamalardan vazgeçmeye davet ediyoruz.

ANKARA TABİP ODASI

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI ANKARA  ŞUBESİ