OHAL Sağlığa Zararlıdır!

Ortak Basın Açıklaması

28 Kasım 2016

OHAL Sağlığa Zararlıdır!

15 Temmuz darbe girişimini fırsata çevirmek isteyen siyasi iktidar, OHAL ilanı ve sonrasında çıkarmış olduğu Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK), parlamentoyu bypass ederek otoriter yönetim anlayışını toplumsal alanın tümüne dayatmaktadır.

Darbe girişimini fırsata çevirmek isteyenler, KHK’lerle kamu hizmetlerinde kendileri gibi düşünmeyenleri tasfiye ediyor.

KHK’ler aracılığı ile akıl almaz işten çıkarma keyfiliği aynı biçimde işe alımlara da yansımıştır.  Sağlık ve sosyal hizmetler işkolunda 7000’e yakın olmak üzere toplamda 100 binin üzerinde kamu çalışanı kamudan ihraç edilmiş bulunmaktadır. Başta eğitim ve sağlık olmak üzere kamu hizmeti sunumu aksarken darbe girişimi ile uzaktan yakından ilgisi olmayan kamu çalışanları da aileleriyle birlikte mağdur edilirken, boşalan kadrolara ise “mülakat” adı altında hiçbir ölçütü olmayan bir yöntem ile alım yapılacağı bildirilmiştir.

Darbe girişimini fırsata çevirmek isteyenler, KHK’ler ile iş güvencesini, emeklilik güvencesini, ücret güvencesini elimizden almak istiyorlar.

Bugüne kadar ertelenmiş emek karşıtı, kadın düşmanı ne kadar yasa varsa, Olağanüstü Hal gerekçesi ile KHK’lerle bir çırpıda geçirilmek istenerek toplumun çoğunluğunu oluşturan emekçiler, kadınlar, ezilenler açısından yeni yıkımların temelleri atılıyor.

Her seçim döneminde taşeron sağlık işçilerine güvenceli iş sözü verenler, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin çalışma koşullarının düzeltilmesinin yanı sıra fiili hizmet süresi zammına ilişkin düzenleme yapacağız diyenler verdikleri sözü bir kenara bırakarak, geleceğimizi güvencesizleştirmenin adımlarını atmaktan geri durmuyorlar.

Sağlık alanındaki meslek gruplarının özlük hakları bir bir yok edilirken, var olan meslek yasaları ya uygulanmıyor ya da meslek yasası talepleri görmezden gelinmeye devam ediyor.

Kadına yönelik şiddet her geçen gün artarken, çocuk istismarını engellemek yerine artmasına neden olacak yasal düzenlemeler ile taciz, tecavüz ve şiddetin meşrulaştırılması sağlanıyor.

Hak talep etmenin, muhalefet etmenin suç kapsamına sokulamayacağını ve OHAL uygulamalarının da sağlığa zararlı olduğunun bilinmesini istiyoruz.

Yaşamın her alanında adalet, eşitlik, özgürlük ve demokrasi talep ediyoruz. Emeğin kazanılmış haklarının iyice budandığı, sendikalar, meslek odaları/dernekleri üzerindeki baskının yoğunlaştığı, toplumsal muhalefete yönelik cadı avının derinleştiği, kadınların yoğun şiddete maruz kaldığı, çocukların savaşa ve istismara karşı korunmasız kaldığı ve ifade örgütlenmesinin yok sayıldığı bir ortam sağlığa zararlıdır.

Bir bütün olarak fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan iyi olma hali ne yazık ki, ortadan kalkmıştır.

Bu nedenle bizler sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri, başta çalışma hayatının tüm sorunları olmak üzere OHAL’le ortaya çıkan KHK’larla derinleşen çalışma hakkının gaspına yönelik bütün bu uygulamalara karşı,

Sağlığımız için Mücadele edeceğiz.

Bugüne kadar birçok ilde gerçekleştirdiğimiz  “Sağlıkçılardan Demokrasi İçin Emek Buluşmalarını” ile büyüttüğümüz sesimizi bir ileriye taşıyarak,

Toplumun tüm kesimleri ile birlikte “fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan iyi olma halini” ortadan kaldıran OHAL’e ve antidemokratik, hukuksuz uygulamalara karşı mücadele edeceğiz.

Bizler insanların mutluluğu için gece gündüz demeden günün yirmi dört saati sağlık hizmeti sunanlar olarak;

Siyahın karşısında beyazdan,

Savaşın karşısında Barıştan,

Ölümün karşısında yaşamdan yana olmaya devam edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. 28.11.2016

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI

DEVRİMCİ SAĞLIK İŞÇİLERİ SENDİKASI

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ

TÜM RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLER DERNEĞİ