Başvuru dilekçe örneği (OHAL Kapsamında el konulan vakıf üniversite sağlık kuruluşunda görev yapmış olan öğretim üyesi/asistan hekim);

ANKARA DEFTERDARLIĞI'NA

Ben .... tarihinden bu yana .................. Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde bir tıp hekimi ve aynı zamanda 2547 Sayılı Yasa'ya tabi bir öğretim üyesi/tıpta uzmanlık eğitimi gören asistan hekim olarak çalışmaktayım. Mesleğimi, 4857 Sayılı İş Kanunu ve sair mevzuat hükümleri kapsamında ücret karşılığı yerine getirmekteydim.

Bilindiği üzere, ülkemizde 21.07.2016 günü itibariyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiş olup; OHAL kapsamında Bakanlar Kurulu tarafından, 23.07.2016 tarih ve 29779 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile de, kimi vakıf üniversiteleri hakkında kapatma ve el koyma kararları tesis edilmiştir. Bu kapsamda, hekim ve öğretim üyesi olarak görev yapmakta olduğum ....... da kapatılmış bulunmaktadır.

Söz konusu tasarruf nedeniyle, işsiz kaldığım gibi, çalıştığım (kapatılan) kuruluştan hak ettiğim ücret/fazla çalışma ücreti/UBGT ücreti/pirim/kullanılmayan yıllık izin (... gün) alacağı şeklindeki hak ve alacaklarımı da alamamış, bu nedenle mağdur olmuş bulunmaktayım. Öte yandan söz konusu çalışma ilişkisi, kendi kusurumdan yada işverenin haklı bir fesih işleminden kaynaklanmadığı için, mevcut yasa kuralları ve yerleşik yargı kararları gereği, kıdem ve ihbar tazminatı alacağım da söz konusudur.

Bilindiği üzere, 670 Sayılı KHK m. 5 ile, devlet tarafından OHAL kapsamında kapatılıp el konulan kuruluşlara dair borç ve yükümlülüklere ilişkin olarak hak iddiasında bulunanların, idareye belgeleri ile başvuruda bulunabileceği ve söz konusu hak ve alacakların idare tarafından karşılanacağı ön görülmüştür.

Bu kapsamda, yukarıda değindiğim, öte yandan elimdeki dayanak belge suretlerini de ekte sunduğum, her durumda kapatılıp el konulan kuruluş nezdinde ilgili belge ve kayıtları da mevcut olan; ücret/fazla çalışma ücreti/UBGT ücreti/pirim/kullanılmayan yıllık izin alacaklarımın, öte yandan ilgili mevzuat ve yerleşik yargı kararları gereği hak etmiş olduğum kıdem ve ihbar tazminatımın hesaplanarak tarafıma ödenmesini,

Fazlaya ilişkin ve sair her türlü talep ve dava hakkımı bu aşamada saklı tutarak, saygı ile arz ve talep ederim.

(Ad-soyad-imza-TC no-varsa çalışılan kurumda sicil no)

Adres :

..........

Ödemenin yapılacağı banka hesap bilgileri :

.......

Ek belgeler :

.................