Kapatılan Sağlık Kurumlarındaki Hekim Mağduriyetlerine Son Verilsin

Ankara Tabip Odası Basın Bülteni

Kapatılan Sağlık Kurumlarındaki Hekim Mağduriyetlerine Son Verilsin

28 Temmuz 2016

15 Temmuz akşamı yaşanan darbe girişimi sonrasında yürürlüğe giren  Olağanüstü Hal kapsamında 23 Temmuz 2016 Tarih ve 29779 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile aralarında bazı vakıf üniversitesi hastaneleri ve özel sağlık merkezlerinin bulunduğu kurum ve kuruluşların kapatıldığı öğrenilmiştir. Sağlık Bakanlığı ve YÖK tarafından bu kurumlarda eğitim gören öğrenciler ve tedavi gören hastaların durumları ile ilgili çeşitli açıklamalar yapılmıştır.

Ancak halen bu kurumlarda çalışmakta olan hekimler ve diğer sağlık personelinin akıbeti ile ilgili herhangi bir tatmin edici bilgilendirme yapılmamıştır. Ankara Tabip Odası olarak bu konuda yapmış olduğumuz araştırmalar sonucunda bazı kurumlarda hekimlere istifa dilekçesi verdirildiği, bazılarında ise zorunlu izin kullandırıldığı öğrenilmiştir. 

Bu belirsizlik ortamında varlığına son verilen kurumlarda çalışmakta olan hekimler işsiz kalmakla yüz yüze gelmişler ve mesleki gelecekleri konusunda haklı kaygılar taşımaktadırlar.

Bütün bu olumsuz şartların yanı sıra, Kararnamede kapatılan özel ve vakıf sağlık kurum ve kuruluşlarının her türlü mal varlıkları, alacakları ve hakları hazineye devredilirken, ‘ her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde hazineden bir hak ve talepte bulunulamaz’ ibaresi bulunmaktadır. Yani evvelce bu kurumlarda çalışmış olan hekimlerin maaş, prim ve benzeri alacakları ve hak ettikleri kıdem tazminatları ödenmeyebilecektir.

Nihayetinde bu kurumlarda çalışan meslektaşlarımızın açık mağduriyetleri söz konusudur.

Bilindiği üzere Anayasamızın 135 inci maddesi ile 6023 Sayılı TTB Yasası da, hekimlerin meslek örgütü olan tabip odalarına, hekimlerin ve hekimlik mesleğinin hak ve menfaatlerini koruma ve gözetme yükümlülüğünü vermektedir. Buradan hareketle Ankara Tabip Odası olarak hekimler ve diğer sağlık personelinin sırf bu kurumlarda çalışmış olmalarından dolayı işsiz kalmaları ve çeşitli şekillerde hak kayıplarına uğramalarının önüne geçilmesini talep ediyoruz.

YÖK, Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü nezdinde bu yöndeki beklentilerimizi ilettiğimizi ve konunun takipçisi olacağımızı hekim kamuoyuna bildiririz.

Ankara Tabip Odası