ATO Hukuk Bürosu Mart 2017 Çalışma Raporu

2017 yılının Mart ayında hukuk büromuz tarafından; odamıza sözlü ya da yazılı başvuruda bulunan toplam 39 hekime, çeşitli konularda hukuki danışmanlık ve destek sunulmuş, sorunlarının çözümüne ya da bilgi istemlerine yönelik hukuki katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.

Mart ayı içerisinde, görevi başında şiddete maruz kalan 3 hekim, hukuki yardım talebiyle odamıza başvuruda bulunmuş ve hekimlere yönelik şiddete karşı hukuki destek ve mücadele çalışmamız kapsamında bu hekime gerekli hukuki yardım ve destek sunulmuştur. Aynı çalışma kapsamında odamız hukuk bürosu tarafından takip edilen ceza davalarından 2 davanın bu ay içinde gerçekleştirilen duruşmalarına girilmiş, gerekli adli işlemler gerçekleştirilmiştir.

Asbest maddesi barındıran Ankara Maltepe Havagazı Fabrikası'nın mevzuata ve usule aykırı yıkımı işlemi ve bu nedenle kamu sağlığı noktasında oluşan ağır zarar ve tehlikeye yönelik, odamız ile Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin birlikte gerçekleştirdiği çalışmalara hukuk büromuz tarafından katkı sağlanmış ve bu kapsamda öncelikle, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile odamız adına ortaklaşa, Ankara Büyükşehir Belediyesi aleyhine bir iptal davası açılmıştır. Ankara 7. İdare Mahkemesi'nde 2017/589 Esas no’su ile görülmeye başlanan bu davada yürütmenin durdurulması kararı da tesis edilmiş ve böylece yıkım engellenerek, kamu sağlığının korunması noktasında önemli bir başarı elde edilmiştir. Söz konusu yürütmenin durdurulması kararına davalı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan itiraz da yine bu ay içinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından ret edilmiştir. Devamında aynı süreçle ilgili, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile odamız adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ortaklaşa bir suç duyurusunda da bulunulmuş, bu başvurumuz üzerine savcılık makamı tarafından süreçle ilgili 2017/39452 no’lu bir adli soruşturma başlatılmıştır. Öte yandan yıkımın yol açtığı zararların tespitine yönelik olarak, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile odamız adına ortaklaşa bir tespit davası da açılmış ve bu davamız da, Ankara 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 2017/50 Esas nosu ile görülmeye başlanmıştır.

Ankara Maltepe Havagazı Fabrikası'nın mevzuata ve usule aykırı yıkım işlemine karşı gerçekleştirdiğimiz kamu yararına çabalarımızdan kaynaklı, Maltepe Pazarı Seyyar Satıcılar Dayanışma ve İşletme Kooperatifi tarafından odamız yönetim kurulu üyelerine yönelik bir tazminat davası açılmış; Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 2017/112 Esas no’su ile görülmeye başlanan bu davada mahkemeye yazılı savunmalar ve kanıtlar sunulmuştur.

Kamuda görev yapan hekimlerden Mart ayı içinde gelen başvurularda; uzmanlık eğitimi gördükleri eğitim ve araştırma hastanelerinde keyfi acil nöbeti uygulamalarına maruz bırakılan asistan hekimlerin başvuruları; haklarında idari ve/veya adli soruşturmalar açılan hekimlerin başvuruları ile; OHAL kapsamında haklarında ihraç veya açığa alma işlemi tesis edilen hekimlerin başvuruları ve yaşadıkları mağduriyetler, ağırlıktadır.

Kamuda görev yapan hekimlere kongre, konferans, workshop, seminer ve sempozyum gibi bilimsel/mesleki toplantılara katılmaları için verilecek izinlerin yıllık izinlerinden düşülmesi yolunda idare tarafından belirlenen hukuka aykırı usule dair önceki ay içinde gerçekleştirdiğimiz çabalarımız bu ay içinde sonuç vermiş, yazılı hukuki itirazlarımıza idare tarafından verilen yazılı yanıtta, anılan uygulama noktasında kısmi bir iyileşme tesis edildiği görülmüştür.

Özel hekimlik alanında ise, yine çok sayıda hekimin özel sağlık kuruluşları ile imzalayacakları iş sözleşmeleri, bu ay içinde de öncelikle hukuk büromuz tarafından incelenmiş ve hekimler lehine gerekli değişikliklerin ve iyileştirmelerin yapılması sağlanmıştır. Öte yandan özelde çalışan hekimlerin başta ücret alacağı olmak üzere çalışma yaşamına dair hak ve kazanımları konusunda karşılaştıkları sorunlara yönelik hukuki destek ve çözüm arayışında bulunulmuştur.

Mart ayı içerisinde, bir kez Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, bir kez de odamız mekanında gerçekleştirilen iki toplantıda yer alınarak, intörn hekimlere çeşitli konularda hukuki bilgilendirme sunumları yapılmıştır.

ATO HUKUK BÜROSU

 

OCAK 2017 ATO HUKUK BÜROSU ÇALIŞMA RAPORU

2017 yılının ilk ayında hukuk büromuz tarafından; odamıza sözlü yada yazılı başvuruda bulunan toplam 43 hekimimize, çeşitli konularda hukuki danışmanlık ve destek sunulmuş, sorunlarının çözümüne yada bilgi istemlerine yönelik hukuki katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.

Ocak ayı içerisinde, görevi başında şiddete maruz kalan bir hekimimiz, hukuki yardım talebiyle odamıza başvuruda bulunmuş ve hekimlere yönelik şiddete karşı hukuki destek ve mücadele çalışmamız kapsamında bu hekimimize gerekli hukuki yardım ve destek sunulmuştur. Aynı çalışma kapsamında odamız hukuk bürosu tarafından takip edilen ceza davalarından iki davanın bu ay içinde gerçekleştirilen duruşmalarına müşteki vekili olarak girilmiştir. Yine aynı çalışma kapsamında, kimi soruşturma ve dava dosyalarına müşteki vekili olarak yazılı beyanlar sunulmuştur.

Kamuda görev yapan hekimlerimizden gelen başvurular içinde, yayımlanan OHAL KHK'ları  veya OHAL kapsamında başlatılan soruşturmalar vesilesi ile, haklarında ihraç veya açığa alma işlemi tesis edilen hekimlerimizin başvuruları ve yaşadıkları mağduriyetler, yine ağırlıktadır. Öte yandan haklarında idari ve/veya adli soruşturmalar açılan hekimlerimiz ile görev yaptıkları kamu sağlık kurumlarında mobing teşkil eden olumsuz uygulamalara maruz kalan hekimlerimizin başvuruları bu ay içinde öne çıkmıştır.

Özel hekimlik alanında ise, yine çok sayıda hekimimizin özel sağlık kuruluşları ile imzalayacakları sözleşmeleri, bu ay içinde de öncelikle hukuk büromuz tarafından incelenmiş ve hekimlerimiz lehine gerekli değişikliklerin ve iyileştirmelerin yapılması sağlanmıştır. Aynı kapsamda çalışma yaşamına dair sorunlar yaşayan hekimlerimizin hak arayışlarına gerekli katkı ve destek bu ay içinde de sunulmuştur. Öte yandan "e-nabız projesi" kapsamında özellikle muayenehanesi olan hekimlerimize yönelik idari makamlardan gelen ve mevcut lehe yargı kararları nedeniyle hukuki bulmadığımız talepler karşısında, başvuruda bulunan hekimlerimize yönelik hukuki bilgilendirmelerde bulunulmuş, destek sunulmuştur. Bilindiği üzere, sağlık verilerinin hekim-hasta mahremiyetini ihlal eder tarzda toplanmasını gündeme getiren “e-nabız projesi” konulu genelgenin yürütmesi, Danıştay 15. Daire’nin 24 Kasım 2015 tarihli kararıyla durdurulmuş bulunmaktadır.

Ocak ayı içerisinde hukuk büromuz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına alım işleminde mevcut olan hukuka ve yerleşik yargı kararlarına aykırılıklar konusunda, odamız web sitesinde yayımlanmak üzere bir hukuki görüş yazısı hazırlamış; bu yazıda, mevcut hukuka aykırılıkları yasal dayanakları ile ele alırken, aynı zamanda hekimlerimizin bireysel hak arayışlarında izlemeleri gereken hukuki yollara ve usule dair de bilgilendirme yapmıştır. Hukuk büromuz tarafından ayrıca, OHAL kapsamında getirilen ve kamuda görev alacak hekimlerimizi de ilgilendiren "güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması zorunluluğu" konusunda, yine odamız web sitesinde yayımlanmak üzere bir hukuki görüş yazısı hazırlanmıştır.

Ocak ayı içerisinde, odamız mekanında gerçekleştirilen bir toplantıda yer alınarak, intörn hekimlerimize çeşitli konularda hukuki bilgilendirme sunumları yapılmıştır. Yine Ocak ayında, TTB Merkez Hukuk Büromuzun ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve uzman hukukçuların katıldığı bir toplantıda yer alınarak, OHAL KHK'ları ile yaşanan ihraçlar ve hukuki çözüm yollarına dair görüş alışverişinde bulunulmuş, bu kapsamda başvuruda bulunan hekimlerimize etkin bir hukuki danışmanlık sunulmasına yönelik çalışma yapılmıştır.

ATO HUKUK BÜROSU

 

Kanun Hükmünde Kararname ile görevden çıkarılan kişilerin izleyebilecekleri hukuki başvuru yolları

Bilindiği üzere 21.07.2016 tarih ve29777 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Olağanüstü Hal ilan edilmiş, bu tarihten sonra çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ile hekimler de dahil olmak üzere kamuda çalışan birçok kişi kamu görevinden çıkarılmıştır.

Bu işlemlerin muhatabı olan kişilerce iç hukukta başvurulması gereken yargı yolu konusunda tartışmalar yaşanmış; bazıları Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yoluna, bazıları idare mahkemesinde iptal davası yoluna, bazılarıysa işlemin bir Bakanlar Kurulu kararı olmasından hareketle Danıştay’a başvurmuştur.

TTB tarafından, kamu görevinden çıkarılan hekimler için, hem terör örgütleri ile irtibatlı olarak değerlendirme işlemi hem de görevden çıkarma işleminin iptali için aynı dilekçe ile İdare Mahkemelerine, dava açılabileceği değerlendirilmiş, bu yönde örnek dilekçe hazırlanmıştır. Ayrıca eş zamanlı olarak iç hukuk yolunun kapalı tutulması olasılığı dikkate alınarak doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru yapılabileceği belirtilmiştir.

Geçtiğimiz hafta sonunda, Danıştay 5.Dairesi web sayfasında, KHK ile görevden çıkarılmaya dayanan uyuşmazlıklarda idare mahkemelerinin görevli olduğuna ilişkin üç adet örnek karar yayınlamıştır.

İlgili yargı kararları ile kamu görevinden çıkarılan akademisyen ve diğer kamu sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler yönünden hazırlanmış iki örnek dilekçe için tıklayınız.

 

ARALIK 2016 ATO HUKUK BÜROSU ÇALIŞMA RAPORU

2016 yılının son ayında hukuk büromuz tarafından; odamıza sözlü yada yazılı başvuruda bulunan toplam 36 hekimimize, çeşitli konularda hukuki danışmanlık ve destek sunulmuş, sorunlarının çözümüne yada bilgi istemlerine yönelik hukuki katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.

Aralık ayı içerisinde, görevi başında şiddete maruz kalan 4 hekimimiz, hukuki yardım talebiyle odamıza başvuruda bulunmuş ve hekimlere yönelik şiddete karşı hukuki destek ve mücadele çalışmamız kapsamında bu hekimlerimize gerekli hukuki yardım ve destek sunulmuştur. Aralık ayında yaşanan bu şiddet olayları içinde biri, hekimimize yönelik ağır bir darp eylemini içermekte olup, bu saldırı sonucu hekimimiz yaralanmıştır. Aynı çalışma kapsamında odamız hukuk bürosu tarafından takip edilen ceza davalarından biri bu ay içinde sonuçlanmış olup; tanık beyanlarında çelişkiler olduğu gerekçesi ile hekimimize şiddet uygulayan sanıklar hakkında beraat kararı tesis edilmiştir. Bu karara karşı hukuk büromuz gerekli kanun yollarına ivedilikle başvurmuştur. Yine aynı çalışma kapsamında, bir hekimimizin görevi başında maruz kaldığı ve cinsel taciz niteliği taşıyan sözlü şiddet olayı ile ilgili hukuk büromuz tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir suç duyurusunda bulunulmuş, şiddet uygulayan hasta yakını hakkında adli soruşturma açılması sağlanmıştır.

Kamuda görev yapan hekimlerimizden gelen başvurular içinde, yayımlanan OHAL KHK'ları  veya OHAL kapsamında başlatılan soruşturmalar vesilesi ile, haklarında ihraç veya açığa alma işlemi tesis edilen hekimlerimizin başvuruları ve yaşadıkları mağduriyetler, yine ağırlıktadır. Öte yandan yine mecburi hizmet uygulamasından ve eş durumu atama taleplerinin reddinden kaynaklanan mağduriyetler de Aralık ayında ağırlıklı başvuru gündemleri içinde yer bulmuştur. Aralık ayı başvuruları içerisinde, asistan hekimlerimizin uzmanlık eğitimi süreçlerinde karşılaştığı sorunlar da dikkat çekmektedir.

Özel hekimlik alanında ise, yine çok sayıda hekimimizin özel sağlık kuruluşları ile imzalayacakları sözleşmeleri, bu ay içinde de öncelikle hukuk büromuz tarafından incelenmiş ve hekimlerimiz lehine gerekli değişikliklerin ve iyileştirmelerin yapılması sağlanmıştır. Aynı kapsamda çalışma yaşamına dair sorunlar yaşayan hekimlerimizin hak arayışlarına gerekli katkı ve destek bu ay içinde de sunulmuştur.

Aralık ayı içerisinde, bir kez Hacettepe Üniversitesi'nde, ayrıca bir kez de odamız mekanında gerçekleştirilen toplam 2 toplantıda yer alınarak, intörn hekimlerimize çeşitli konularda hukuki bilgilendirme sunumları yapılmıştır.

2017 yılının daha fazla sağlık, mutluluk ve adalet getirmesini dileriz.

ATO HUKUK BÜROSU