OCAK 2017 ATO HUKUK BÜROSU ÇALIŞMA RAPORU

2017 yılının ilk ayında hukuk büromuz tarafından; odamıza sözlü yada yazılı başvuruda bulunan toplam 43 hekimimize, çeşitli konularda hukuki danışmanlık ve destek sunulmuş, sorunlarının çözümüne yada bilgi istemlerine yönelik hukuki katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.

Ocak ayı içerisinde, görevi başında şiddete maruz kalan bir hekimimiz, hukuki yardım talebiyle odamıza başvuruda bulunmuş ve hekimlere yönelik şiddete karşı hukuki destek ve mücadele çalışmamız kapsamında bu hekimimize gerekli hukuki yardım ve destek sunulmuştur. Aynı çalışma kapsamında odamız hukuk bürosu tarafından takip edilen ceza davalarından iki davanın bu ay içinde gerçekleştirilen duruşmalarına müşteki vekili olarak girilmiştir. Yine aynı çalışma kapsamında, kimi soruşturma ve dava dosyalarına müşteki vekili olarak yazılı beyanlar sunulmuştur.

Kamuda görev yapan hekimlerimizden gelen başvurular içinde, yayımlanan OHAL KHK'ları  veya OHAL kapsamında başlatılan soruşturmalar vesilesi ile, haklarında ihraç veya açığa alma işlemi tesis edilen hekimlerimizin başvuruları ve yaşadıkları mağduriyetler, yine ağırlıktadır. Öte yandan haklarında idari ve/veya adli soruşturmalar açılan hekimlerimiz ile görev yaptıkları kamu sağlık kurumlarında mobing teşkil eden olumsuz uygulamalara maruz kalan hekimlerimizin başvuruları bu ay içinde öne çıkmıştır.

Özel hekimlik alanında ise, yine çok sayıda hekimimizin özel sağlık kuruluşları ile imzalayacakları sözleşmeleri, bu ay içinde de öncelikle hukuk büromuz tarafından incelenmiş ve hekimlerimiz lehine gerekli değişikliklerin ve iyileştirmelerin yapılması sağlanmıştır. Aynı kapsamda çalışma yaşamına dair sorunlar yaşayan hekimlerimizin hak arayışlarına gerekli katkı ve destek bu ay içinde de sunulmuştur. Öte yandan "e-nabız projesi" kapsamında özellikle muayenehanesi olan hekimlerimize yönelik idari makamlardan gelen ve mevcut lehe yargı kararları nedeniyle hukuki bulmadığımız talepler karşısında, başvuruda bulunan hekimlerimize yönelik hukuki bilgilendirmelerde bulunulmuş, destek sunulmuştur. Bilindiği üzere, sağlık verilerinin hekim-hasta mahremiyetini ihlal eder tarzda toplanmasını gündeme getiren “e-nabız projesi” konulu genelgenin yürütmesi, Danıştay 15. Daire’nin 24 Kasım 2015 tarihli kararıyla durdurulmuş bulunmaktadır.

Ocak ayı içerisinde hukuk büromuz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına alım işleminde mevcut olan hukuka ve yerleşik yargı kararlarına aykırılıklar konusunda, odamız web sitesinde yayımlanmak üzere bir hukuki görüş yazısı hazırlamış; bu yazıda, mevcut hukuka aykırılıkları yasal dayanakları ile ele alırken, aynı zamanda hekimlerimizin bireysel hak arayışlarında izlemeleri gereken hukuki yollara ve usule dair de bilgilendirme yapmıştır. Hukuk büromuz tarafından ayrıca, OHAL kapsamında getirilen ve kamuda görev alacak hekimlerimizi de ilgilendiren "güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması zorunluluğu" konusunda, yine odamız web sitesinde yayımlanmak üzere bir hukuki görüş yazısı hazırlanmıştır.

Ocak ayı içerisinde, odamız mekanında gerçekleştirilen bir toplantıda yer alınarak, intörn hekimlerimize çeşitli konularda hukuki bilgilendirme sunumları yapılmıştır. Yine Ocak ayında, TTB Merkez Hukuk Büromuzun ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve uzman hukukçuların katıldığı bir toplantıda yer alınarak, OHAL KHK'ları ile yaşanan ihraçlar ve hukuki çözüm yollarına dair görüş alışverişinde bulunulmuş, bu kapsamda başvuruda bulunan hekimlerimize etkin bir hukuki danışmanlık sunulmasına yönelik çalışma yapılmıştır.

ATO HUKUK BÜROSU

 

Kanun Hükmünde Kararname ile görevden çıkarılan kişilerin izleyebilecekleri hukuki başvuru yolları

Bilindiği üzere 21.07.2016 tarih ve29777 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Olağanüstü Hal ilan edilmiş, bu tarihten sonra çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ile hekimler de dahil olmak üzere kamuda çalışan birçok kişi kamu görevinden çıkarılmıştır.

Bu işlemlerin muhatabı olan kişilerce iç hukukta başvurulması gereken yargı yolu konusunda tartışmalar yaşanmış; bazıları Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yoluna, bazıları idare mahkemesinde iptal davası yoluna, bazılarıysa işlemin bir Bakanlar Kurulu kararı olmasından hareketle Danıştay’a başvurmuştur.

TTB tarafından, kamu görevinden çıkarılan hekimler için, hem terör örgütleri ile irtibatlı olarak değerlendirme işlemi hem de görevden çıkarma işleminin iptali için aynı dilekçe ile İdare Mahkemelerine, dava açılabileceği değerlendirilmiş, bu yönde örnek dilekçe hazırlanmıştır. Ayrıca eş zamanlı olarak iç hukuk yolunun kapalı tutulması olasılığı dikkate alınarak doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru yapılabileceği belirtilmiştir.

Geçtiğimiz hafta sonunda, Danıştay 5.Dairesi web sayfasında, KHK ile görevden çıkarılmaya dayanan uyuşmazlıklarda idare mahkemelerinin görevli olduğuna ilişkin üç adet örnek karar yayınlamıştır.

İlgili yargı kararları ile kamu görevinden çıkarılan akademisyen ve diğer kamu sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler yönünden hazırlanmış iki örnek dilekçe için tıklayınız.

 

ARALIK 2016 ATO HUKUK BÜROSU ÇALIŞMA RAPORU

2016 yılının son ayında hukuk büromuz tarafından; odamıza sözlü yada yazılı başvuruda bulunan toplam 36 hekimimize, çeşitli konularda hukuki danışmanlık ve destek sunulmuş, sorunlarının çözümüne yada bilgi istemlerine yönelik hukuki katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.

Aralık ayı içerisinde, görevi başında şiddete maruz kalan 4 hekimimiz, hukuki yardım talebiyle odamıza başvuruda bulunmuş ve hekimlere yönelik şiddete karşı hukuki destek ve mücadele çalışmamız kapsamında bu hekimlerimize gerekli hukuki yardım ve destek sunulmuştur. Aralık ayında yaşanan bu şiddet olayları içinde biri, hekimimize yönelik ağır bir darp eylemini içermekte olup, bu saldırı sonucu hekimimiz yaralanmıştır. Aynı çalışma kapsamında odamız hukuk bürosu tarafından takip edilen ceza davalarından biri bu ay içinde sonuçlanmış olup; tanık beyanlarında çelişkiler olduğu gerekçesi ile hekimimize şiddet uygulayan sanıklar hakkında beraat kararı tesis edilmiştir. Bu karara karşı hukuk büromuz gerekli kanun yollarına ivedilikle başvurmuştur. Yine aynı çalışma kapsamında, bir hekimimizin görevi başında maruz kaldığı ve cinsel taciz niteliği taşıyan sözlü şiddet olayı ile ilgili hukuk büromuz tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir suç duyurusunda bulunulmuş, şiddet uygulayan hasta yakını hakkında adli soruşturma açılması sağlanmıştır.

Kamuda görev yapan hekimlerimizden gelen başvurular içinde, yayımlanan OHAL KHK'ları  veya OHAL kapsamında başlatılan soruşturmalar vesilesi ile, haklarında ihraç veya açığa alma işlemi tesis edilen hekimlerimizin başvuruları ve yaşadıkları mağduriyetler, yine ağırlıktadır. Öte yandan yine mecburi hizmet uygulamasından ve eş durumu atama taleplerinin reddinden kaynaklanan mağduriyetler de Aralık ayında ağırlıklı başvuru gündemleri içinde yer bulmuştur. Aralık ayı başvuruları içerisinde, asistan hekimlerimizin uzmanlık eğitimi süreçlerinde karşılaştığı sorunlar da dikkat çekmektedir.

Özel hekimlik alanında ise, yine çok sayıda hekimimizin özel sağlık kuruluşları ile imzalayacakları sözleşmeleri, bu ay içinde de öncelikle hukuk büromuz tarafından incelenmiş ve hekimlerimiz lehine gerekli değişikliklerin ve iyileştirmelerin yapılması sağlanmıştır. Aynı kapsamda çalışma yaşamına dair sorunlar yaşayan hekimlerimizin hak arayışlarına gerekli katkı ve destek bu ay içinde de sunulmuştur.

Aralık ayı içerisinde, bir kez Hacettepe Üniversitesi'nde, ayrıca bir kez de odamız mekanında gerçekleştirilen toplam 2 toplantıda yer alınarak, intörn hekimlerimize çeşitli konularda hukuki bilgilendirme sunumları yapılmıştır.

2017 yılının daha fazla sağlık, mutluluk ve adalet getirmesini dileriz.

ATO HUKUK BÜROSU